โปรแกรมทัวร์อังกฤษ

ติดต่อทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับไทยในอังกฤษ โทร 091-004-0888 ,089-191-1964


...

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ Bourton On The Water บ้านเช็คสเปียร์ ลิเวอร์พูล เมืองวินเดอร์เมียร์ ล่องเรือเลคดิสทริค เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ปราสาทเอดินบะระ เมืองแมนเชสเตอร์

วันแรก กรุงเทพฯ

22.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์

01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 910
07.15 เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath เดินทางต่อสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปียร์ - ลิเวอร์พูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังเมืองเมืองเล็กแสนน่ารก Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหินCotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำเข้าชมบ้านเช็คสเปียร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LIVERPOOL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองวินเดอร์ เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์กประเทศสก็อตแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ด้วยการล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบ จากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง ศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL MANCHESTER CENTER หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – มหานครลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว รวมทั้งเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เที่ยวลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – ถนนอ๊อกฟอร์ด – แฮรอทส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษ ที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นนำท่านเข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดังสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally และยังมีถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซั่น เพื่อลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DORSETT SHEPHERDS BUSH หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 สนามบินฮีทโธรว์ – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 พาท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
12.30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 911

วันที่ 9 กรุงเทพฯ

05.45 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้
Copyright © 2016

โปรแกรมทัวร์อังกฤษ รถเช่าพร้อมคนขับ ไกด์ ทัวร์ส่วนตัวอังกฤษ

โทร 091-0040888 ,089-191-1964 Line id: @asiaontour อีเมล์: ticket@asiaontour.com